Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Apriori Advocatenkantoor

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Apriori Advocatenkantoor gevestigd te Zeist.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Apriori Advocatenkantoor: de eenmanszaak Apriori Advocatenkantoor, gevestigd te Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 6011****. Apriori Advocatenkantoor stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen.

1.2 Cliënt: de opdrachtgever

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Apriori Advocatenkantoor, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

2.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Apriori Advocatenkantoor werkzaam is, ieder die door Apriori Advocatenkantoor wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Apriori Advocatenkantoor aansprakelijk is of kan zijn.

2.3 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1 Wanneer een Cliënt aan Apriori Advocatenkantoor een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de Cliënt en Apriori Advocatenkantoor pas tot stand nadat Apriori Advocatenkantoor deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

3.2 Een opdracht wordt geacht aan Apriori Advocatenkantoor te zijn gegeven en uitsluitend door Apriori Advocatenkantoor te worden aanvaard;

3.3 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen;

3.4. Ter uitvoering van de opdracht mag Apriori Advocatenkantoor, onverminderd haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, gegevens van of over de Cliënt aan derden ter beschikking stellen.

3.5 Apriori Advocatenkantoor zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden – zoveel als redelijkerwijs mogelijk – met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

3.6 Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de Cliënt, is zowel de opdrachtgever als de Cliënt hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van al hetgeen aan Apriori Advocatenkantoor toekomt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Verplichtingen Cliënt

4.1 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Apriori Advocatenkantoor aangeeft, of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Apriori Advocatenkantoor worden verstrekt.

4.2 Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Apriori Advocatenkantoor zijn verstrekt, heeft Apriori Advocatenkantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen

Artikel 5 – Honorarium en declaratie

5.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Apriori Advocatenkantoor omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, omzetbelasting en verschotten.

5.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

5.3 Tijdens de duur van de opdracht kan het hiervoor genoemde uurtarief alleen met toestemming van de Cliënt gewijzigd worden

5.4 De verschotten bestaande uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Apriori Advocatenkantoor ten behoeve van de Cliënt worden betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).

5.5 Bij aanvaarding van de opdracht – of tussentijds – kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de Cliënt moet worden betaald alvorens Apriori Advocatenkantoor met zijn werkzaamheden begint of deze voortzet. Een voorschot/depot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie. Tenzij anders wordt overeengekomen kan maandelijks tussentijds een bedrag wegens honorarium, kantoorkosten en verschotten, te vermeerderen met BTW, worden gedeclareerd aan de Cliënt.

Artikel 6 – Betaling en opschorting/staking werkzaamheden

6.1 Declaraties dienen te worden betaald binnen veertien dagen na de datum van de declaratie, bij gebreke waarvan de Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke (handels)rente, als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd is vanaf de datum van verzuim. Indien incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn tevens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 40,- per declaratie, te vermeerderen met BTW.

6.2 Indien de declaratie niet op tijd wordt voldaan, is Apriori Advocatenkantoor gerechtigd zijn/haar werkzaamheden in overleg met de Cliënt op te schorten. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de Cliënt dan die waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking hebben. In dat geval is Apriori Advocatenkantoor niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 7 – Derdengelden

Gelden die ten behoeve van de Cliënt worden ontvangen op het bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Apriori Advocatenkantoor, worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan de rechthebbende(n). Apriori Advocatenkantoor is gerechtigd de gelden, ontvangen van derden en ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Apriori Advocatenkantoor en bestemd voor de Cliënt, enkel na expliciete toestemming van Cliënt te verrekenen met al hetgeen Apriori Advocatenkantoor, al dan niet opeisbaar, te vorderen heeft, waartoe de voornoemde Stichting hierbij onherroepelijk wordt gemachtigd in verband hiermee betreffende gelden over te maken op de bankrekening c.q. te voldoen aan Apriori Advocatenkantoor.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door Apriori Advocatenkantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

8.2 Indien Apriori Advocatenkantoor bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt, is Apriori Advocatenkantoor bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Cliënt te aanvaarden, waartoe Apriori Advocatenkantoor hierbij onherroepelijk door de Cliënt wordt gemachtigd. Iedere aansprakelijkheid van Apriori Advocatenkantoor voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.

8.3 Cliënt vrijwaart Apriori Advocatenkantoor en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Apriori Advocatenkantoor ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door Apriori Advocatenkantoor, dan wel een van haar medewerkers, of andere hulppersonen, ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Apriori Advocatenkantoor, haar medewerker.

8.4 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 5.000,- inclusief BTW.

8.5 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van zes maanden na de dag waarop de Cliënt bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Apriori Advocatenkantoor voor die schade.

Artikel 9 – Archivering

Apriori Advocatenkantoor bewaart ieder dossier gedurende tenminste vijf jaar na de datum van sluiting van het dossier. Daarna heeft Apriori Advocatenkantoor het recht het dossier, zonder kennisgeving daarvan aan de Cliënt, te vernietigen.

Artikel 10 – Opzegging en klachtenregeling

10.1 De Cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

10.2 Apriori Advocatenkantoor heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de Cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

10.3 Apriori Advocatenkantoor hanteert een klachtenreglement.

Het klachtenreglement biedt een opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de behandelend Advocaat of over de declaratie. De klacht kan worden gericht aan de desbetreffende advocaat. Voor de werkwijze van de interne klachtenregeling zie: www.aprioriadvocatenkantoor.nl/klachtenregeling.

Uitgangspunt van het klachtenreglement van Apriori Advocatenkantoor is dat zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen een maand, een oplossing wordt gecreëerd.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en Apriori Advocatenkantoor is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter.

Schuiven naar boven